Personskade

Dersom du utsettes for en ulykke og pådrar deg en skade vil du kunne ha krav på erstatning fra skadevolder eller forsikringsselskap – dette kan gjelde både ved skade på person og på ting, såfremt du har hatt et økonomisk tap. Slikt tap kan enten være i form av utgifter til medisinsk behandling eller tapte inntekter, eller i form av tapt livsutfoldelse.

Typiske utgifter som kan kreves dekket er tapte og ødelagte gjenstander, utgifter til legebehandling, eller i alvorlige tilfeller utgifter til tilrettelegging i hverdagen for ny livssituasjon. Videre kan en i en periode være ute av stand til å utføre arbeid slik at en kan tape inntekt, og dette inntektstapet kan kreves dekket.

Videre kan en ha krav på menerstatning for tapt livsutfoldelse, dersom en har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, eller oppreisning dersom skaden er påført med forsett eller grov uaktsomhet.

Krav på erstatning må i de fleste tilfeller fremsettes snart etter hendelsen som påførte skaden, og vi kan bistå både med vurdering av skaden (merk at skader av medisinsk natur alltid må vurderes av lege) og fremsetning av krav.

Vi gjør også oppmerksom på at du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger dersom ervervsevnen din er nedsatt som følge av skade eller sykdom. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale NAV-kontor dersom dette er aktuelt, og du vil bli rettledet av rådgivere der.

Fagansvarlig: Advokat Morten Sagen

Telefon: 97 02 41 07

E-post: morten.sagen@lawyer.no