Permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars

Kilde: NHO

Nedenfor finner du de arbeidsrettslige tiltakene Stortinget har blitt enige om. Det er uklart når disse endringene vil tre i kraft.

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring
  • Permitterte sikres “full” lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G
  • Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden
  • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager for arbeidstakere
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger og omsorgspenger fra dag 4
  • Egne tiltak for lærlinger
  • Perioden med omsorgspenger dobles og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager

Permitteringsprosessen

Arbeidsgivere har vært forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Denne arbeidsgiverperioden har fra 2019 bestått av 15 dager. Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager.

Endringene vil også få anvendelse for permitteringer som allerede er iverksatt. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden “fryses” på det antall dager som allerede er avviklet når loven trer i kraft, og som utgjør minst to dager.

Arbeidstakere får full lønn i 20 dager

2 dager med full lønn fra arbeidsgiver, og 18 dager med full lønn fra Nav. Det er kun lønn oppad begrenset til 6 G som vil kompenseres fra Nav.

Tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte er tatt bort, slik at permitterte arbeidstakerne slipper å gå tre dager uten inntekt.

Etter 20 dager med “full” lønn, vil arbeidstaker få utbetalt minimum 80 % av lønnen opptil 3 G og 62,4 % av lønnen opptil 6 G. Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningen.

Endringer i retten til dagpenger

Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, vil inntektsgrunnlaget sikres på et nivå med lærlingelønnen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter. Beregningsgrunnlaget for dagpengene er begrenset til 6 G. Kompensasjonen inntrer fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet.

Arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering

Regjeringen har foreslått at kravet til arbeidstidsreduksjon for å få rett til dagpenger nå skal reduseres fra 50 prosent til 40 prosent. En arbeidstaker som grunnet permittering får redusert sin stilling med 40 % vil etter de nye reglene har krav på dagpenger.

Perioden med omsorgspenger dobles

Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Normalt er omsorgspenger forbeholdt foreldre med barn som er 12 år eller yngre.

Forliket innebærer at antall dager med omsorgspenger dobles. Det betyr at arbeidstakere med for eksempel 10 omsorgsdager vil få 20 omsorgsdager.

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres

Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Arbeidsgiver må normalt dekke omsorgspenger til arbeidstaker (arbeidsgiverperiode) i 10 dager, og vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10. Arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager.

Forliket innebærer at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4. Det resterende vil dekkes av NAV.

Sykepenger – reduksjon av arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiver har vært forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager.

Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4 etter de samme reglene.

Regjeringen ønsker at endringene skal tre i kraft så raskt som mulig.

Kilde: NHO

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/