Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor i Norge kjøper årlig inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner. Det er vedtatt et omfattende regelverk for å sikre at disse innkjøpene gjennomføres på en samfunnsnyttig, konkurransefremmende og ikke minst kostnadseffektiv måte. Det er åpenbart et behov for klare retningslinjer for hva offentlige innkjøpere kan vektlegge ved denne type anskaffelser. Likevel begås det mange feil når det offentlige skal gjennomføre konkurranser. Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA – har i perioden 2010-2012 konstatert brudd på regelverket i 72 prosent av de klagesaker som har vært oppe til full behandling.

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, uoversiktlig og i stadig endring – noe som fordrer at vi som jobber med dette tema må kontinuerlig oppdatere vår kompetanse.  Advokatfirma Helliesen & CO har flere advokater med spesialkompetanse innen anskaffelsesrett. Vi er rådgivere både for offentlige oppdragsgivere og leverandører som skal eller har inngitt tilbud i en konkurranse.

Gjennomføring av konkurranser

I vårt arbeid med dette emne opplever vi ofte at våre klienter er frustrert over regelverket – frustrasjonen gjelder både på oppdragsgiversiden og fra leverandørene. Innkjøpere kan ofte føle seg fastlåst i et regelverk som tilsynelatende gir dem mindre handlefrihet – vår oppgave er da å bistå innkjøpere til å være i stand til å benytte regelverket slik at anskaffelsen blir slik man ønsker.

Vi tilbyr også «anbudsvask» for leverandører som skal inngi tilbud. Ofte krever oppdragsgivere omfattende dokumentasjon fra leverandørene, og det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke kvalifikasjonskrav som må være oppfylt. Ved en kvalitetssikring av tilbudene før de sendes inn unngår leverandører å bli unødvendig avvist fra konkurranser samt å sikre at inngitt dokumentasjon gir en best mulig uttelling ved oppdragsgivers evaluering i forhold til sine tildelingskriterier.

Klagesaker

Konkurranser om offentlige kontrakter medfører også at leverandører føler seg uriktig behandlet. I prosesser hvor leverandører vurderer å klage på gjennomføring av konkurranser er det viktig å så tidlig som mulig å få gjennomgått mulighetene for å nå frem med sine synspunkter – enten for oppdragsgiver, KOFA eller for retten. Det er viktig at leverandører tar et ansvar og benytter sin klagemulighet når man mener at det offentlige har brutt loven. Dette er som oftest den eneste muligheten leverandørsiden har til å rette opp i en uheldig og ulovlig innkjøpspraksis. Som rådgivere for leverandørene er vår oppgave å gi nødvendige opplysninger om hvor sterkt en klagesak står slik at ikke leverandørene bruker ressurser på unødvendige klageprosesser.

Vi bistår leverandører i alle faser i klageprosessen herunder rettsprosesser om midlertidig forføyning for å unngå kontraktsignering. Vår advokater prosederer også saker om offentlige anskaffelser for retten.

Advokatfirma Helliesen & Co tilbyr også kurs i regelverket for offentlige anskaffelser – både for oppdragsgiver og leverandører.

Fagansvarlig: Advokat Espen Enge Helgøy

Telefon: 98 49 90 99

E-post: espen.enge.helgoy@lawyer.no