Kjøpsrett

 Kjøpsrett er reglene om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp

Bistand til den som kjøper

Ved kjøp av ny eller brukt bil, båt, motorsykkel, kjøkkeninventar eller andre kostbare løsøregjenstander kan man oppleve at gjenstanden er beheftet med feil og mangler.

Bistand til den som selger

Har man solgt en gjenstand – som privatperson eller som bedrift – kan man oppleve at kjøperen gjør gjeldende feil og mangler som det kreves prisavslag, erstatning eller heving for.

Kjøp og salg av løsøregjenstander involverer ofte store verdier. Våre advokater har bred kunnskap fra utenrettslig tvisteløsning og forhandling, ulike tvisteløsningsorganer samt prosedyre for domstolen, og kan hjelpe deg med å fremme krav mot selgeren.

Hvilken lov gjelder

Kjøpsloven:

I utgangspunktet er det kjøpsloven som regulerer kjøper og selgers rettigheter ved kjøp/salg av varer (ting), men normalt ikke tjenester (unntak gjelder ved tilvirkningskjøp og kjøp der en mindre tjeneste (som eks. gratis service i to år) Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer. Begrepet ting omfatter i utgangspunktet alle ting bortsett fra fast eiendom. Også aksjer, verdipapirer og andre rettigheter omfattes av kjøpslovens regler.

Loven gjelder også tilvirkningskjøp ”når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet”, jf. kjøpsloven § 2.

Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser. Dersom en større del av materialene skal skaffes av bestilleren/kjøperen vil det være en tjenesteavtale,

Avhendingsloven:

For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.

Forbrukerkjøpsloven:

For forbrukerkjøp er det gitt en særskilt forbrukerkjøpslov – lov 21. juni 2002 nr. 6 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), som gjelder ved kjøp av ting mellom profesjonell og forbruker som hovedsakelig brukes utenfor næring.

Forbrukerkjøpsloven kan ikke fravikes til ugunst for forbrukerkjøper.

Hva kan man kreve?

Den som blir utsatt for kontraktsbrudd, kan gjøre gjeldende ulike misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven, dersom misligholdet ikke skyldes forhold hos seg selv eller egne leverandører. Eksempler på misligholdsbeføyelser er

–           krav om retting,

–           prisavslag,

–           omlevering,

–           erstatning,

–           tilbakeholdsrett, og

–           heving.

Forsikringen kan dekke kostnader til advokat

Har du innboforsikring, kan du ha mulighet for å få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpdekningen. Våre advokater kan hjelpe deg med å undersøke mulighetene for å få dekning fra forsikringsselskapet ditt.

Ta uforpliktende kontakt med en av våre kjøpsrettsadvokater i dag for å få vurdert din sak.

Fagansvarlig: Advokat Morten Sagen

Telefon: 97 02 41 07

E-post: morten.sagen@lawyer.no