Immaterielle rettigheter (IPR)

Våre advokater har lang erfaring med forskjellige problemstillinger knyttet til opphavsrett, varemerke, oppfinnelser og forskjellige former for produktbeskyttelse.

Åndsverkloven

Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk  får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett reguleres i Norge av åndsverksloven. Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår.

Opphavsretten medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavspersonen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Rettsanvendelsen må derfor innledes med likhetsvurderingen. Det er nemlig dette som utgjør opphavsrettens hovedspørsmål: Hva skal til for at frembringelse B, helt eller delvis, er identitetsmessig lik frembringelse A?

Patent

Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom, vanligvis 20 år. I denne perioden kan andre hindres i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentbeskyttet.

En innehaver av et gyldig patent kan la andre benytte patentet ved å leie ut en lisens, for eksempel ved at den andre betaler et beløp for hver produsert enhet.

Våre advokat bistår med patentsøknader.

Varemerke

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Våre advokater bistår med varemerkeregistrering.

Advokatfirma Helliesen & Co AS sine advokater kjenner regelverket omkring rettighetsbeskyttelse, og har bistått bedrifter i forhandlinger og tvisteløsning i og utenfor domstolene.

Fagansvarlig: Advokat Morten Sagen

Telefon: 97 02 41 07

E-post: morten.sagen@lawyer.no