Entrepriserett – bygg og anlegg

Entrepriserett – bygg og anlegg

Advokatfirma Helliesen & Co har lang erfaring med arbeid innen entrepriserett. Vi er rådgiver for klienter i alle typer entrepriser og representerer byggherrer, entreprenører og underentreprenører.

Kontraktsoppfølging og prosjektledelse

Mange entreprenører opplever nå en stadig tøffere og mer rigid kontraktspart og ser behovet for en profesjonalisering av sine egen rutiner for kontraktsoppfølging. Vi ser at mange aktører har et stort forbedringspotensial blant annet i forhold til identifisering av ulike risikomomenter i kontrakter og forskjellen på bruk av ulike kontraktsstandarder. Vi bistår flere klienter i forbindelse med forbedring av sine rutiner for endringsmeldinger og tilleggskrav – herunder krav om tilleggsfrister for å unngå dagmulktskrav samt gjennomføring av sluttoppgjør. Vår erfaring er at det ligger et stort potensiale for betydelige besparelser for våre klienter ved en tettere oppfølging ved selve kontraktgjennomføringen – og som har medført at vår klienter også i større grad unngår tvister for retten.

Rettstvister

Enkelte ganger er det imidlertid ikke mulig å løse tvisten med en dialog med kontraktspartene alene. Vårt firma har lang erfaring med prosedering av tvister som springer ut fra gjennomføring av entreprisekontrakter og fører jevnlig denne type saker for retten. Tvister i entrepriseforhold er ofte kompliserte og resurskrevende og vi tilbyr kompetent personell som – foruten å ha god kjennskap til jussen – også ved sitt tette arbeid opp mot klienter har god kjennskap til bransjepraksis for øvrig. Vår erfaring er også entydig i forhold til at ved god kontraktsoppfølging vil også sjansene for å vinne frem med krav for retten være betraktelig større.

Kurs og nyhetsbrev

Du kan også abonnere på Advokatfirma Helliesen & Cos nyhetsbrev og få jevnlig oppdateringer på blant annet nye rettsavgjørelser innen entrepriserett. Ta kontakt med morten.sagen@lawyer.no for å abonnere.

Advokatfirma Helliesen & Co tilbyr kurs i Norsk Standard bygg- og anleggskontrakter samt kurs spesialtilpasset den enkelte bedrift og dennes kontraktsregime.

Fagansvarlig: Advokat Espen Enge Helgøy

Telefon: 98 49 90 99

E-post: espen.enge.helgoy@lawyer.no